Home / Cẩm nang / Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật – HocHay

Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái – HocHay

Sinh Học Lớp 12 – Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật

Chỗi thức ăn

Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắc xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau

Ví dụ:

Có 2 loại chuỗi thức ăn:

 • Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh → động vật ăn thực vật → động vật ăn động vật

Ví dụ: cây ngô → sâu ăn lá ngô → nhái → rắn hổ mang → diều hâu

 • Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải → sinh vật phân giải mùn, bã hữu cơ → động vật ăn sinh vật phân giải → các động vật ăn động vật khác

Ví dụ: lá, cành khô → mối → nhện → thằn lằn

Lưới thức ăn

 • Lưới thức ăn trong một quần xã gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
 • Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp
 • Ví dụ: Lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng

Bậc dinh dưỡng

Trong 1 lưới thức ăn, tập hợp các loài sinh vật có cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng.

Trong quần xã có nhiều bậc dinh dưỡng:

 • Bậc dinh dưỡng cấp 1 (sinh vật sản xuất): sinh vật tự dưỡng
 • Bậc dinh dưỡng cấp 2 (sinh vật tiêu thụ bậc 1): động vật ăn sinh vật sản xuất
 • Bậc dinh dưỡng câp 3 (sinh vật tiêu thụ bậc 2): động vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1
 • Bậc dinh dưỡng cấp 4, cấp 5 (sinh vật tiêu thụ bậc 3, bậc 4)
 • Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất: bậc cuối cùng trong chuỗi thức ăn.

Ví dụ: Bậc dinh dưỡng của quần xã sinh vật

Tháp sinh thái

 • Là độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hay năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng

Có 3 loại tháp sinh thái:

 • Tháp số lượng: được xây dựng trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

 • Tháp sinh khối: được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

 • Tháp năng lượng: là hoàn thiện nhất, được xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích trong 1 đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn? 

A. Tảo → chim bói cá → cá → giáp xác

B. Tảo → giáp xác → cá → chim bói cá

C. Giáp xác → tảo → chim bói cá → cá

D. Tảo → giáp xác → chim bói cá → cá

Câu 2: Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là

A. Châu chấu và sâu

B. Rắn hổ mang

C. Chim chích và ếch xanh

D. Rắn hổ mang và chim chích

Câu 3: Nguyên nhân quyết định sự phân bố sinh khối của các bậc dinh dưỡng trong một hệ sinh thái theo dạng hình tháp do

A. Sinh vật thuộc mắt xích phía trước là thức ăn của sinh vật thuộc mắt xích phía sau nên số lượng luôn phải lớn hơn

B. Sinh vật thuộc mắt xích càng xa vị trí của sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình càng nhỏ

C. Sinh vật thuộc mắt xích phía sau phải sử dụng sinh vật thuộc mắt xích phía trước làm thức ăn, nên sinh khối của sinh vật dùng làm thức ăn phải lớn hơn nhiều lần

D. Năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng thường bị hao hụt dần

Câu 4: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.

B. Trong cùng một hệ sinh thái, các chuỗi thức ăn có thể có độ dài khác nhau.

C. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài khác nhau.

D. Trong cùng một lưới thức ăn, tất cả các loài sinh vật sản xuất đều xếp bậc dinh dưỡng cấp 1 mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài khác nhau. 

Câu 5: Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bất đầu từ sinh vật sản xuất.

B. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài.

C. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.

D. Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi.

Đáp án: 

1. C

2. B

3. C

4. A

5. D

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=4019621728719798584

Link tổng hợp: https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Điều Hoà – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Điều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *