Home / Cẩm nang / Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hoá – HocHay

Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hoá – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển – HocHay

Sinh Học Lớp 12 – Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hoá

 • Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên: các chất từ môi trường ngoài vào cơ thể, qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể sinh vật truyền trở lại môi trường.
 • Một chu trình sinh địa hoá gồm có các phần: tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước.
 • Sơ đồ tổng quát về chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên

Một số chu trình sinh địa hoá

Chu trình cacbon

Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cabon điôxit (CO2).

– Thực vật lấy CO2 để tạo ra chất hữu cơ đầu tiên thông qua quá trình quang hợp, Cacbon trao đổi trong quần xã qua chuỗi và lưới thức ăn

– Khi sử dụng và phân hủy các hợp chất chứa cacbon, sinh vật trả lại CO2 và nước cho môi trường. Cacbon trở lại môi trường vô cơ qua các con đường.

 • Hô hấp của động vật, thực vật, vi sinh vật
 • Phân giải của sinh vật
 • Sự đốt cháy nhiên liệu trong công nghiệp

– Nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển đang tăng gây thêm nhiều thiên tai trên Trái đất.

Chu trình Nitơ

 • Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amôni (NH4+) và nitrat (NO3–) .
 • Các muối amôni (NH4+) và nitrat (NO3–) được hình thành trong tự nhiên bằng con đường vật lí, hóa học và sinh học. Trong đó lượng muối nitơ được tổng hợp bằng con đường sinh học là lớn hơn cả (vi khuẩn cố định đạm sống có thể sống cộng sinh hoặc sống tự do trong đất có khả năng cố định nitơ tự do – N2 từ không khí)
 • Nitơ từ xác sinh vật trở lại môi trường đất, nước thông qua hoạt động phân giải chất hữu cơ của VK, nấm,…
 • Sự trao đổi nitơ trong quần xã qua chuỗi và lưới thức ăn
 • Hoạt động phản nitrat của vi khuẩn trả lại một lượng nitơ phân tử cho đất, nước và bầu khí quyển.

Chu trình nước

 • Nước mưa rơi xuống đất, một phần thấm xuống các mạch nước ngầm, một phần tích lũy trong sông, suối, ao, hồ,…
 • Nước mưa trở lại bầu khí quyển dưới dạng nước thông qua hoạt động thoát hơi nước của lá cây và bốc hơi nước trên mặt đất.
 • Giữa cơ thể và môi trường luôn xảy ra quá trình trao đổi nước.

Sinh quyển

Sinh quyển được chia thành nhiều khu sinh học (biôm) khác nhau, mỗi khu có những đặc điểm về địa lí, khí hậu và thành phần sinh vật khác nhau, bao gồm các khu sinh học trên cạn, khu sinh học nước ngọt và khu sinh học biển.

– Khu sinh học trên cạn: đồng rêu đới lạnh, rừng thông phương Bắc, …

– khu sinh học nước ngọt: khu nước đứng (đầm, hồ, ao,..) và khu nước chảy (sông suối).

– Khu sinh học biển:

 • Theo chiều thẳng đứng: sinh vật nổi, động vật đáy,..
 • Theo chiều ngang: vùng ven bờ  và vùng khơi

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu tham gia vào chu trình nào?

A. Chu trình nitơ

B. Chu trình cacbon

C. Chu trình photpho

D. Chu trình nước

Câu 2: Hiệu ứng nhà kính là kết quả của:

A. Tăng nồng độ CO2

B. Tăng nhiệt độ khí quyển

C. Giảm nồng độ O2

D. Làm thủng tầng ôzôn

Câu 3: Trong một hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây sẽ làm chậm tốc độ tuần hoàn vật chất của các nguyên tổ? 

A. Thực vật bậc cao.

B. Vi sinh vật.

C. Động vật. 

D. Vi tảo và rong rêu.

Câu 4: Trong chu trình tuần hoàn vật chất, nhóm sinh vật có vai trò trả lại các chất vô cơ cho môi trường làm tăng độ phì nhiêu cho đất là 

A. sinh vật sản xuất.

B. sinh vật phân giải.

C. sinh vật tiêu thụ bậc 1. 

D. sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất.

Câu 5: Chu trình sinh- địa- hoá của nguyên tố nào sau đây bị thất thoát nhiều nhất? 

A. Nitơ.

B. Các bon.

C. Phôt pho. 

D. Ôxi

Đáp án:

1. A

2. A

3. C

4. B

5. C

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=1644999834656615886

Link tổng hợp: https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12​​ #sinhhoclop12​​ #lythuyetsinhhoc12​​ #lythuyetsinhhoclop12​​ #tracnghiemsinhhoc12​​ #sinhhocnanghoc12​​ #onthisinhhoc​​ #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Điều Hoà – HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Điều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *